Om Bjergegårdsvej

Bjergegårdsvej er Favrskov Kommunes nyeste udstykning i Hinnerup. Udstykningen er attraktivt placeret på kanten mellem by og land i det nordlige Hinnerup, så her får du både børnefamilier og naturen som nabo.

Den integrerede institution Børnehuset Toppen ligger få meters gang fra udstykningen, og der er 1,5 km på cykel til Haldum-Hinnerup Skolen. Der er 2,5 km til Hinnerup St., hvorfra Aarhus H kan nås med tog på 15 minutter. 

Hinnerup er en by i vækst og er især populær blandt børnefamilier, der gerne vil bo tæt på naturen og tæt på Aarhus, som kun er 16 km væk. Der bor godt 8.000 i Hinnerup, og byen byder udover sin attraktive placering på alt fra bibliotek og kulturhus, idrætsfaciliteter, svømmehal, skov og ådal.

Udstykningen Bjergegårdsvej består af i alt 48 grunde. Der udbydes nu 37 grunde til salg. De resterende 11 grunde er reserveret til hhv. byggeudstilling og midlertidig endestation for busrute 200.
 

Udbuddet er i gang

Udbuddet af de 37 boliggrunde på Bjergegårdsvej løber fra 22. juni til 18. august 2021, hvor der er budfrist. I udbudsperioden kan du byde på én eller flere grunde. Når udbuddet er slut, sælges grundene til højeste bud over den angivne mindstepris.

Længere nede på siden kan du læse, hvordan du byder på en grund.
 

Færdsel i udstykningen

Byggemodningen af grundene er stadig i fuld gang, så af hensyn til din sikkerhed er det kun tilladt at færdes i udstykningen i weekenden og efter kl. 17 på hverdage.

Da der endnu ikke er sat skelpæle op, kan det være svært at se, hvor de forskellige grunde starter og stopper. Der vil blive sat skelpæle op i starten august.

Værd at vide

Ønsker du at byde på en grund på Bjergegårdsvej, skal du udfylde budblanketten og sende den til Køb og Salg i Favrskov Kommune via e-Boks.

Når du sender budblanketten til os via e-Boks, gælder din digitale signatur som din underskrift, og dit bud er bindende. Du behøver altså ikke underskrive selve dokumentet, for at det gældende.

Du kan enten bruge dette link, der, efter du har logget ind, automatisk åbner op i en ny meddelelse til os i e-Boks. Vedhæft din udfyldte budblanket og tryk send.

Hvis linket ikke virker, kan du også selv gå til din e-Boks, logge ind, vælge "Skriv ny meddelelse", søge på Favrskov Kommune og under Favrskov Kommune vælge postkassen "Grundsalg". Vedhæft din udfyldte budblanket og tryk send.

Sidste frist for afgivelse af bud er 18. august 2021 kl. 23.59
Vi råder til, at du indsender dit bud i god tid. Det giver os mulighed for at kvittere for, at vi har modtaget dit bud.

Dit bud er bindende
Når du indsender et bud, er det bindende. Du kan kun fortryde ved at gøre brug af den sædvanlige fortrydelsesret i forbindelse med boligkøb på seks hverdage. Gør du brug af denne fortrydelsesret, vil du blive opkrævet 1 % af købesummen - uanset årsagen til din fortrydelse.

Grundene sælges til højeste bud over mindsteprisen
Tilbud under mindsteprisen, variable tilbud, betingede tilbud samt tilbud med forbehold accepteres ikke og vil ikke komme i betragtning. Du opfordres derfor til på forhånd at undersøge hos din bank, om økonomien kan godkendes.

Du kan kun købe én grund
Du kan byde på op til fem grunde, men du kan kun købe én grund pr. cpr-nummer. Byder du højest på flere grunde, får du lov at købe den grund, som du har angivet med højeste prioritet på budblanketten.

Procedure hvis du er højest bydende
Hvis du byder højest, udarbejder vi en købsaftale, som vi sender til dig. Vi kontakter dig forinden for at aftale nærmere om fx overtagelsesdato.

Når vi har sendt en skriftlig accept af dit bud og bekræftet, at du er højest bydende, igangsættes den sædvanlige fortrydelsesret i forbindelse med boligkøb på seks hverdage. Gør du brug af denne fortrydelsesret, vil du blive opkrævet 1 % af købesummen - uanset årsagen til din fortrydelse.

Procedure i tilfælde af flere ens højeste bud
I tilfælde af, at vi modtager flere identiske højeste bud, vil der blive holdt et ”miniudbud” blandt de ens bydende. Deltagerne i dette miniudbud vil blive forsøgt kontaktet telefonisk og via e-Boks, hvorefter de vil få 48 timer til at komme med et nyt tilbud via e-Boks.

Betaling
Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du en faktura i din e-Boks på 10 procent af grundens pris. Når denne er betalt, kan du søge byggetilladelse.

Restkøbesummen og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura cirka 14 dage før overtagelsesdagen.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med dit NemID skrive under på skødet.

Overtagelsesdato
Overtagelse skal ske til den 1. i en måned mellem 1. oktober og 1. december 2021.

Når du har betalt 1. rate af købesummen (10%), er det muligt at søge byggetilladelse i vores byggesagsafdeling.

Øvrige vilkår
Grundene sælges i henhold til Favrskov Kommunes standardkøbsaftale.

Ejendommen sælges efter bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021. Her fremgår det blandt andet, at kommunen ikke er forpligtet til at sælge til den udbudte pris, og at kommunen kan forkaste alle tilbud.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Vær opmærksom på, at Køb og Salg-teamet holderferielukket i uge 30 og 31. Henvendelser modtaget i løbet af disse uger besvares først i uge 32.

kortet nedenfor kan du se 48 grunde.

De 37 grønne grunde er til salg. Det er dem, du kan byde på i udbudsperioden fra 22. juni til 18. august 2021.

De to grå grunde er ikke til salg, da de i en årrække skal bruges til endestation for busrute 200. Når endestationen flyttes til en ny placering, udbydes de to grunde til salg.

De ni røde grunde er solgt til en byggeudstilling, der forventes at finde sted i 2022 med en varighed på et år. Hvis byggeudstillingen bliver realiseret, vil der her blive opført 9 udstillingshuse.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Vær opmærksom på, at Køb og Salg-teamet holderferielukket i uge 30 og 31. Henvendelser modtaget i løbet af disse uger besvares først i uge 32.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Bjergegårdsvej, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

  • Tilslutningsbidrag for regn- og spildevand
  • Tilslutningsbidrag for elforsyning
  • Vandforsyning: Tilslutningsbidrag og byggevand
  • Fjernvarme: Investerings- og byggemodningsbidrag

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

  • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
  • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
  • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden..
  • Stikledningsbidrag til fjernvarme og evt. ekstra meter stikledning.
  • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det Forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
  • Eventuelle ekstra jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Vær opmærksom på, at Køb og Salg-teamet holderferielukket i uge 30 og 31. Henvendelser modtaget i løbet af disse uger besvares først i uge 32.

Hvad er LAR?
Klimaændringerne og de øgede nedbørsmængder gør det attraktivt at håndtere regnvand, der hvor det falder, så det ikke overbelaster afløbssystemet. Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt kaldes i daglig tale for LAR -  lokal afledning af regnvand.

LAR på Bjergegårdsvej
Af klimamæssige hensyn har Favrskov Kommune besluttet, at regnvandet på Bjergegårdsvej skal håndteres lokalt. Alt regnvand fra veje, tage og øvrige belægninger afledes derfor ikke i rør, men afledes på overfladen til bassin og regnbede, hvor vandet nedsiver. Render, regnbede og bassin kan ses på kortet over udstykningen.

Køber vil via sit medlemskab af grundejerforeningen få en udgift til vedligeholdelse af LAR-anlægget, da grundejerforeningen på sigt skal påtage sig en del af driften af LAR-anlægget. Du kan læse mere om dette i drift og vedligeholdelsesplanen.

LAR på den enkelte grund
Beslutningen om at aflede regnvand lokalt på Bjergegårdsvej betyder også, at regnvandet ikke kan føres i rør på den enkelte grund. Grundejer skal i stedet vælge og anlægge en løsning, hvor vandet kan afledes på overfladen via render eller lignende frem til tilslutningspunktet, hvor grundens vand møder det fælles anlæg.

Du kan læse mere om håndtering af vand på egen grund i dette dokument, hvor du også kan finde inspiration til, hvordan du arbejder med og afleder regnvand på din grund.

Placering af indkørsel
For de grunde, som får indkørsel over en vandrende, er der midlertidigt anlagt kantsten med rundinger ind til hver grund på den strækning, hvor der må laves indkørsel (se billede). Denne midlertidige markering af, hvor det er muligt at placere indkørslen, er anlagt i en bredde på ca. 10 meter. Af lokalplanen fremgår det, at der må anlægges én overkørsel til hver bolig på maksimalt 6 meters bredde. Når udstykningen senere skal færdiggøres, omlægges kantsten og kantstensrundingerne, så de tilpasses placeringen af de enkelte grundes indkørsler på maksimalt 6 meters bredde.

Byggegrund

Pas på LAR-anlægget, når du bygger
Det er købers ansvar, at der i forbindelse med byggeri på grunden ikke sker skade på LAR-anlægget. For at beskytte den underliggende konstruktion mod skader, skal den midlertidige indkørsel til grunden placeres på det sted, hvor den permanente indkørsel senere skal etableres.

Du kan læse mere om LAR og dine forpligtelser som grundejer i standardkøbsaftalen under punktet "LAR-anlæg - Lokal afledning og nedsivning af regnvand".

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget vedrørende LAR på Bjergegårdsvej, kan du kontakte anlægsingeniør ved Favrskov Kommune, Christian Hougaard Nielsen på chhn@favrskov.dk.

Det er vigtigt at passe på grundvandet, og vi tinglyser derfor altid servitutter i vores nye boligudstykninger, der sikrer, at vi passer godt på miljøet og vores drikkevand.

Derfor må du som grundejer f.eks. ikke bruge pesticider til at bekæmpe ukrudt, og det er heller ikke tilladt at vaske din bil i indkørslen, da planterne i de fælles regnbede m.v. ikke kan tåle det.

Du kan læse mere i lokalplanen og i drift og vedligeholdelsesplanen.

 

Spildevand: Favrskov Forsyning

Vand: Hinnerup Vandværk

Varme: Hinnerup Fjernvarme

El og data: N1 og Aura


Bjergegårdsvej 19
Ledig
Areal
887 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.695.000 kr.
Bjergegårdsvej 25
Ledig
Areal
1.017 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.650.000 kr.
Bjergegårdsvej 27
Ledig
Areal
910 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.775.000 kr.
Bjergegårdsvej 29
Ledig
Areal
855 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.795.000 kr.
Bjergegårdsvej 31
Ledig
Areal
825 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.775.000 kr.
Bjergegårdsvej 33
Ledig
Areal
852 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.775.000 kr.
Bjergegårdsvej 35
Ledig
Areal
948 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Bjergegårdsvej 37
Ledig
Areal
938 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Bjergegårdsvej 39
Ledig
Areal
1.056 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.895.000 kr.
Bjergegårdsvej 41
Ledig
Areal
1.065 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.930.000 kr.
Bjergegårdsvej 43
Ledig
Areal
1.000 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.930.000 kr.
Bjergegårdsvej 45
Ledig
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Bjergegårdsvej 47
Ledig
Areal
916 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.765.000 kr.
Bjergegårdsvej 49
Ledig
Areal
886 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.795.000 kr.
Bjergegårdsvej 51
Ledig
Areal
919 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.710.000 kr.
Bjergegårdsvej 53
Ledig
Areal
1.099 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.725.000 kr.
Bjergegårdsvej 55
Ledig
Areal
1.067 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.795.000 kr.
Bjergegårdsvej 57
Ledig
Areal
1.074 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.895.000 kr.
Bjergegårdsvej 59
Ledig
Areal
1.010 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.895.000 kr.
Bjergegårdsvej 61
Ledig
Areal
1.053 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Bjergegårdsvej 63
Ledig
Areal
1.021 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Bjergegårdsvej 65
Ledig
Areal
1.037 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.950.000 kr.
Bjergegårdsvej 67
Ledig
Areal
943 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.950.000 kr.
Bjergegårdsvej 69
Ledig
Areal
899 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Bjergegårdsvej 71
Ledig
Areal
1.073 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Bjergegårdsvej 73
Ledig
Areal
1.135 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.835.000 kr.
Bjergegårdsvej 75
Ledig
Areal
1.080 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.695.000 kr.
Bjergegårdsvej 77
Ledig
Areal
1.111 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.795.000 kr.
Bjergegårdsvej 79
Ledig
Areal
1.101 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Bjergegårdsvej 81
Ledig
Areal
1.065 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.875.000 kr.
Bjergegårdsvej 83
Ledig
Areal
855 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.895.000 kr.
Bjergegårdsvej 85
Ledig
Areal
895 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.850.000 kr.
Bjergegårdsvej 87
Ledig
Areal
947 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.695.000 kr.
Bjergegårdsvej 89
Ledig
Areal
942 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.675.000 kr.
Bjergegårdsvej 91
Ledig
Areal
912 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.650.000 kr.
Bjergegårdsvej 93
Ledig
Areal
914 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.650.000 kr.
Bjergegårdsvej 95
Ledig
Areal
987 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.625.000 kr.
Bjergegårdsvej 1
Solgt
Areal
907 m²
Bjergegårdsvej 3
Solgt
Areal
1.084 m²
Bjergegårdsvej 9
Solgt
Areal
992 m²
Bjergegårdsvej 11
Solgt
Areal
912 m²
Bjergegårdsvej 13
Solgt
Areal
907 m²
Bjergegårdsvej 15
Solgt
Areal
844 m²
Bjergegårdsvej 17
Solgt
Areal
800 m²
Bjergegårdsvej 21
Solgt
Areal
889 m²
Bjergegårdsvej 23
Solgt
Areal
928 m²
Bjergegårdsvej 5
Kommende
Areal
1.097 m²
Bjergegårdsvej 7
Kommende
Areal
1.071 m²