Området

Erhvervsområdet er tæt på Viborgvej, A26. Udstykningen ligger ca. 15 km fra den Østjyske Motorvej, E45. Der er ca. 25 km til Aarhus og ca. 30 km til Randers og Silkeborg. Lufthavnen i Tirstrup ligger 60 km fra området, og det tager knap en time at komme der til.

Økonomi

Vejledende pris er 100 kr pr. m² ekskl. moms – ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag. Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad. Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.

Hvad må man bygge?

Erhvervsområdet EF-Parken er omfattet af fire forskellige lokalplaner, der har forskellige retningslinjer for anvendelse.

Her kan du få et overblik over, hvad der gælder for de forskellige lokalplaner. Længere nede på siden kan du se, hvilken lokalplan den enkelte grund er omfattet af. Vil du læse Lokalplanerne i deres fulde længde kan de også downloades her fra siden.

Lokalplan 29
Der må på arealet opføres eller indrettes bebyggelse til industri, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, herunder service- og forretningsvirksomhed med behov for udstilling.

Lokalplan 58
Arealet er udlagt til virksomheder i miljøklasse 4. Det kan f.eks. være industri og større virksomheder, engros- og lager- og fragtmandsvirksomheder, som f.eks. større værksteder, maskinfabrikker m.v.

Lokalplan 70
Området er udlagt til virksomheder i miljøklasse 1-3. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til kontorformål, liberale erhverv, mindre værksteds- og servicevirksomheder, lettere fremstillingserhverv, samt småværksteder med butik og elektronikværksteder.

Lokalplan 353
Arealet er udlagt til erhvervs- og fritidsområde. Arealet må kun anvendes til erhverv, indenfor miljøklasse 1 til 4 samt fritidsformål. Anvendelsen til fritidsformål omfatter f.eks. støjende og ikke-besøgsintensive
aktiviteter, der med fordel kan placeres i et erhvervsområde, uden genevirkninger for virksomhederne.

Der kan i tilknytning til de enkelte virksomheders produktionslokaler tillades etableret mindre butikker til salg af egne produkter. I tilknytning til tankstationer, der ligger uden for bymidter og bydelscentre, kan der udlægges arealer til butikker til brug for de kunder, der i øvrigt benytter anlægget på grund af dets primære funktion.

Gældende for alle grunde
Grundene være min. 2.000 m², og bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50.

Værd at vide

Jordbundsforhold og jordforurening
Favrskov Kommune påtager sig intet ansvar for grundens jordbundsforhold og jordforurening på grunden, og I har som køber har intet krav på at få dækket eventuelle udgifter som følge heraf til udbedringer, forbedringer eller lignende herunder udgifter til pilotering, fundering, sandpude, ekstra sokkel, bortkørsel af overskydende jordmaterialer, fremskaffelse af ekstra muld m.v.

Jordbundsforholdene kan have stor betydning for økonomien ved erhvervsbyggeri. Vi anbefaler, at der udføres boreprøver i overensstemmelse med det påtænkte byggeri.

Byggemodning
Favrskov Kommune udfører og bekoster i henhold til projektbeskrivelsen for udstykningen samtlige veje og stier i udstykningsområdet som del af byggemodningen.

Se øvrige vilkår for byggemodning i standardkøbsaftalen for erhverv, pkt. 9.

Endelig handel og betaling af købesum
Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du digitalt en faktura til betaling på 10 procent af grundens pris. Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Læs øvrige vilkår i vores standardkøbsaftale.

Prisen er angivet i kr. pr. m² ekskl. moms og ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag.

Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad. Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.

Spørgsmål og interesse
Har du spørgsmål til en grund, eller ønsker du en dialog med henblik på et køb, så kontakt Køb & Salg-afdelingen i Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når I har købt og er klar til at bygge
Der er i Favrskov Kommune nedsat en erhvervssektion, som er klar til at hjælpe og vejlede virksomheder, der ønsker at bygge nyt eller udvide. Læs mere om erhvervssektionen.

Englandsvej
Ledig
Lokalplan 353
Areal
10.273 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Englandsvej
Ledig
Lokalplan 58
Areal
5.851 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Frankrigsvej 3
Ledig
Lokalplan 70
Areal
25.014 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Frankrigsvej 10
Ledig
Lokalplan 70
Areal
26.309 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Frankrigsvej 10
Ledig
Lokalplan 70
Areal
12.259 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Italiensvej 6
Ledig
Lokalplan 58
Areal
27.722 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Italiensvej 6
Ledig
Lokalplan 58
Areal
4.676 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Italiensvej 30
Ledig
Lokalplan 58
Areal
15.124 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Frankrigsvej 1
Reserveret
Lokalplan 70
Areal
6.086 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Spaniensvej 1
Reserveret
Lokalplan 29
Areal
64.334 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Frankrigsvej 1
Solgt
Lokalplan 70
Areal
18.813 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Frankrigsvej 20
Solgt
Lokalplan 58
Areal
14.926 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Frankrigsvej 22
Solgt
Lokalplan 58
Areal
4.799 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Italiensvej 4
Solgt
Lokalplan 58
Areal
6.066 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.