Spørgsmål og svar

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering, jordbundsforhold og andre byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Det er ikke muligt at reservere en grund telefonisk.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Fire dages svarfrist ved bud
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation ved overbud
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. I disse tilfælde vil de interesserede parter indgå i et miniudbud, hvor grunden sælges til højeste bud over mindsteprisen.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du har fundet den helt rigtige grund, kontakter du Køb & Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Her skal du oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Nuværende adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift.

Senest 10 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter, stiller købers pengeinstitut garanti for købesummen. Garantien udstedes til Favrskov Kommune. Garantien stilles af et dansk anerkendt pengeinstitut.

Senest en uge før overtagelsesdagen vil der blive udsendt en faktura på købesummen (garantisummen) samt handelsomkostningerne til købers digitale postkasse. Når Favrskov Kommune har modtaget betalingen, vil der blive tinglyst endeligt skøde.

Såfremt køber ønsker at betale købesummen frem for at stille garanti, skal købesummen betales til Favrskov Kommune senest 10 hverdage efter, at købsaftalen er underskrevet af begge parter. Køber vil modtage en faktura på beløbet.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Købsaftalen er gældende og uden forbehold
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Hvedebakken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Byggemodningsbidrag til fjernvarme

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme.
 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det Forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
 • Eventuelle ekstra jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på seks hverdage. Det er seks hverdage regnet fra den dag aftalen indgås.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommunes Køb og Salg-team senest på den sjette hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10 % for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Spørgsmål til lokalplanen
Er du i tvivl om, hvordan du skal fortolke lokalplanen, kan du kontakte Planafdelingen ved Favrskov Kommune på plan@favrskov.dk.

Øvrige spørgsmål
Har du øvrige spørgsmål, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Hvedebakken 1
Solgt
Areal
1.032 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 2
Solgt
Areal
990 m²
Minimum pris (inkl. moms)
725.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
725.000 kr.
Hvedebakken 3
Solgt
Areal
1.036 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
855.200 kr.
Hvedebakken 4
Solgt
Areal
1.013 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
775.500 kr.
Hvedebakken 5
Solgt
Areal
1.029 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 6
Solgt
Areal
1.007 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
775.000 kr.
Hvedebakken 7
Solgt
Areal
1.016 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.009.999 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.009.999 kr.
Hvedebakken 8
Solgt
Areal
1.106 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 9
Solgt
Areal
1.021 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.005.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.005.000 kr.
Hvedebakken 10
Solgt
Areal
1.031 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 11
Solgt
Areal
849 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 12
Solgt
Areal
945 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 13
Solgt
Areal
836 m²
Minimum pris (inkl. moms)
900.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
900.000 kr.
Hvedebakken 14
Solgt
Areal
1.011 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 15
Solgt
Areal
1.103 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 16
Solgt
Areal
995 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 17
Solgt
Areal
980 m²
Minimum pris (inkl. moms)
930.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
930.000 kr.
Hvedebakken 18
Solgt
Areal
986 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 19
Solgt
Areal
912 m²
Minimum pris (inkl. moms)
930.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
930.000 kr.
Hvedebakken 20
Solgt
Areal
958 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 21
Solgt
Areal
1.156 m²
Minimum pris (inkl. moms)
950.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
950.000 kr.
Hvedebakken 22
Solgt
Areal
1.076 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
826.000 kr.
Hvedebakken 23
Solgt
Areal
1.034 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 25
Solgt
Areal
1.055 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 27
Solgt
Areal
1.046 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 29
Solgt
Areal
1.166 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 31
Solgt
Areal
1.143 m²
Minimum pris (inkl. moms)
745.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
745.000 kr.
Hvedebakken 33
Solgt
Areal
1.116 m²
Minimum pris (inkl. moms)
600.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
600.000 kr.
Hvedebakken 35
Solgt
Areal
1.064 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 36
Solgt
Areal
1.062 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 37
Solgt
Areal
1.050 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 38
Solgt
Areal
985 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 39
Solgt
Areal
1.024 m²
Minimum pris (inkl. moms)
850.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
850.000 kr.
Hvedebakken 40
Solgt
Areal
1.010 m²
Minimum pris (inkl. moms)
825.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
825.000 kr.
Hvedebakken 41
Solgt
Areal
1.036 m²
Minimum pris (inkl. moms)
800.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
800.000 kr.
Hvedebakken 42
Solgt
Areal
1.034 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 43
Solgt
Areal
1.013 m²
Minimum pris (inkl. moms)
800.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
800.000 kr.
Hvedebakken 45
Solgt
Areal
973 m²
Minimum pris (inkl. moms)
800.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
800.000 kr.
Hvedebakken 47
Solgt
Areal
1.040 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
775.000 kr.
Hvedebakken 49
Solgt
Areal
866 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 51
Solgt
Areal
845 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
810.500 kr.
Hvedebakken 53
Solgt
Areal
829 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 55
Solgt
Areal
831 m²
Minimum pris (inkl. moms)
750.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
750.000 kr.
Hvedebakken 57
Solgt
Areal
834 m²
Minimum pris (inkl. moms)
775.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
775.000 kr.
Hvedebakken 59
Solgt
Areal
855 m²
Minimum pris (inkl. moms)
725.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
725.000 kr.