Om Seglager

Tæt på både natur og by ligger Hadstens nye udstykning, Seglager. Udstykningen er anden etape af boligområdet Ginneruplund og er dermed en del af et stort nyt område i det sydlige Hadsten.

Grundene på Seglager ligger attraktivt placeret, for her har du naturen i baghaven, gode pendlermuligheder og alle byens faciliteter og tilbud tæt på.

Seglager ligger i Hadsten, der med sine ca. 8.000 indbyggere har alt, hvad man skal bruge i hverdagen. Her er daginstitutioner, skoler og uddannelsesinstitutioner, dagligvare- og detailbutikker, kulturhus med bibliotek og et hav af fritidstilbud.

Transportmulighederne er optimale med kort vej til E45-motorvejen og jævnlige afgange med intercitytog mod Aarhus/København og Aalborg. Det betyder for eksempel, at du kan nå Aarhus på kun 20 minutter.

Værd at vide

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering, jordbundsforhold og andre byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Din e-mail
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Det er ikke muligt at reservere en grund telefonisk.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Fire dages svarfrist ved bud
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation ved overbud
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. I disse tilfælde vil de interesserede parter indgå i et miniudbud, hvor grunden sælges til højeste bud over mindsteprisen.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du har fundet den helt rigtige grund, kontakter du Køb & Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Her skal du oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Nuværende adresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift.

Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du en digital faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Købsaftalen er gældende og uden forbehold
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Seglager, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Byggemodningsbidrag til fjernvarme

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme.
 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det Forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
 • Eventuelle ekstra jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund. Det er heller ikke muligt at indgå en købsaftale med forbehold for f.eks. godkendelse af bank eller advokat.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på seks hverdage. Det er seks hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommunes Køb og Salg-team senest på den sjette hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10 % for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Spørgsmål?
Er du i tvivl om noget, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Du må langt hen ad vejen selv bestemme, hvordan dit hus skal se ud. Der er dog nogle overordnede rammer, som dit byggeri skal overholde. Disse rammer er beskrevet i lokalplanen for området, Lokalplan 328.

Der er generelle bestemmelser, der gælder for samtlige grunde i udstykningen, og der er særlige bestemmelser, der kun gælder for enkelte grunde i udstykningen. Nogle grunde på Seglager må eksempelvis kun bebygges med huse med træfacader, og andre grunde må kun bebygges med huse med fladt tag.

Hvorfor er der krav om træfacader?

For at sikre et mangfoldigt boligområde skal enkelte grunde på Seglager bebygges med huse med træfacader.

Det drejer sig om grundene 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 og 60.

Det er ikke et krav, at konstruktionen er af træ, men facaden skal være udført i træ. Ifølge lokalplanen skal træhusene udføres med facadebeklædning 1 på 2 eller klink, hvilket henviser til måden træet er monteret på facaden.

Ønsker man at anvende andre monteringstyper af træbeklædning, end dem der fremgår af lokalplanen, skal der søges dispensation. Det vil være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om der kan meddeles dispensation.

Hvorfor er der krav om fladt tag?

I områder med stejlt faldende terræn ønskes det, at de nyopførte huse her føjer sig smukt ind i landskabet. Derfor skal husene her have fladt tag. Terrænforskelle skal desuden optages i bygningerne, så disse om nødvendigt opføres med forskudte planer.

Det drejer sig om grundene 49, 51, 53, 62, 64, 66, 68, 70, 72 og 74.

Spørgsmål til lokalplanen
Er du i tvivl om, hvordan du skal fortolke lokalplanen, kan du kontakte Planafdelingen ved Favrskov Kommune på plan@favrskov.dk.

Øvrige spørgsmål
Har du øvrige spørgsmål, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Spørgsmål til lokalplanen
Er du i tvivl om, hvordan du skal fortolke lokalplanen, kan du kontakte Planafdelingen ved Favrskov Kommune på plan@favrskov.dk.

Øvrige spørgsmål
Har du øvrige spørgsmål, kan du kontakte Køb og Salg-teamet ved Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.


Seglager 56
Ledig
Areal
839 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 58
Ledig
Areal
843 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 74
Ledig
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Krav om fladt tag
Seglager 1
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
809 m²
Seglager 2
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
813 m²
Seglager 3
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
809 m²
Seglager 4
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
813 m²
Seglager 5
Solgt
Areal
809 m²
Minimum pris (inkl. moms)
925.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
925.000 kr.
Seglager 6
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
801 m²
Seglager 7
Solgt
Areal
814 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.000.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.234.567 kr.
Seglager 8
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
813 m²
Seglager 9
Solgt
Areal
803 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Seglager 10
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
813 m²
Seglager 11
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
803 m²
Seglager 12
Solgt
Areal
810 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.050.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.050.000 kr.
Seglager 13
Solgt
Reserveret til byggeudstilling
Areal
803 m²
Seglager 14
Solgt
Areal
810 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Seglager 15
Solgt
Areal
804 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.000.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.000.000 kr.
Seglager 16
Solgt
Areal
810 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Seglager 17
Solgt
Areal
804 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.075.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.107.300 kr.
Seglager 18
Solgt
Areal
820 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Seglager 19
Solgt
Areal
804 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.075.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.153.001 kr.
Seglager 20
Solgt
Areal
805 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.050.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.050.000 kr.
Seglager 21
Solgt
Areal
803 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.111.599 kr.
Seglager 22
Solgt
Areal
835 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.095.000 kr.
Seglager 23
Solgt
Areal
819 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.025.000 kr.
Seglager 24
Solgt
Areal
820 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.166.000 kr.
Seglager 25
Solgt
Areal
820 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.075.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.075.000 kr.
Seglager 26
Solgt
Areal
969 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.195.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.272.103 kr.
Seglager 27
Solgt
Areal
820 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.000.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.000.000 kr.
Seglager 28
Solgt
Areal
850 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Seglager 29
Solgt
Areal
818 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.050.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.050.000 kr.
Seglager 30
Solgt
Areal
850 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.188.700 kr.
Seglager 31
Solgt
Areal
818 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.140.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.140.000 kr.
Seglager 32
Solgt
Areal
850 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Seglager 33
Solgt
Areal
818 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.140.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.151.112 kr.
Seglager 34
Solgt
Areal
872 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.130.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 35
Solgt
Areal
819 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.203.111 kr.
Seglager 36
Solgt
Areal
872 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.175.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 37
Solgt
Areal
810 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Seglager 38
Solgt
Areal
981 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 39
Solgt
Areal
826 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Seglager 40
Solgt
Areal
1.000 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 41
Solgt
Areal
826 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Seglager 42
Solgt
Areal
821 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.150.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 43
Solgt
Areal
818 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.129.999 kr.
Seglager 44
Solgt
Areal
821 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.195.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.195.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 45
Solgt
Areal
819 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.361.111 kr.
Seglager 46
Solgt
Areal
895 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.421.530 kr.
Krav om træfacade
Seglager 47
Solgt
Areal
816 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.422.047 kr.
Seglager 48
Solgt
Areal
895 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 49
Solgt
Areal
824 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.335.101 kr.
Krav om fladt tag
Seglager 50
Solgt
Areal
895 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.301.444 kr.
Krav om træfacade
Seglager 51
Solgt
Areal
824 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.225.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.225.000 kr.
Krav om fladt tag
Seglager 52
Solgt
Areal
895 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 53
Solgt
Areal
843 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.075.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.367.335 kr.
Krav om fladt tag
Seglager 54
Solgt
Areal
1.002 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 60
Solgt
Areal
847 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.125.000 kr.
Krav om træfacade
Seglager 62
Solgt
Areal
802 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.250.000 kr.
Krav om fladt tag
Seglager 64
Solgt
Areal
802 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.422.007 kr.
Krav om fladt tag
Seglager 66
Solgt
Areal
802 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.275.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.303.847 kr.
Krav om fladt tag
Seglager 68
Solgt
Areal
802 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.605.000 kr.
Krav om fladt tag
Seglager 70
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.100.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
1.100.000 kr.
Krav om fladt tag
Seglager 72
Solgt
Areal
800 m²
Minimum pris (inkl. moms)
1.295.000 kr.
Krav om fladt tag