Nyd udsigten fra fugletårnet og gå en tur

Vissing Enge ligger et par kilometer nordvest for Hadsten By i et lavbundsareal afgrænset af Hadstenvej, Vissingvej og jernbanen mod syd. Området blev gendannet som vådområde i 2013, blandt andet med henblik på at mindske tilførslen af kvælstof til Randers Fjord.  Der er tale om et areal på 21 hektar fersk eng, hvoraf omkring otte hektar er permanent vandflade. Det oversvømmede areal vil være størst om vinteren og mindst om sommeren.

Der er mulighed for at nyde udsigten og se forskellige ande- og vadefugle fra fugletårnet i området.

Omkring søfladen er der afgræsning med kreaturer for at holde engarealet lysåbent til glæde for blandt andet engfuglene og insekterne.

Sådan finder du til Vissing Enge

Det er muligt at færdes til fods langs den etablerede trampesti fra parkeringspladsen ved Vissingvej og langs den nordlige side af området forbi fugletårnet og hen til jernbanen. Madpakken kan nydes ved de opstillede borde/bænkesæt.  Parkering henvises til de to parkeringspladser i området henholdsvis vest for Vissingvej og syd for Hadstenvej.

Dyr og planter

Du kan møde flere fugle i området – blandt andet følgende ande- og vadefugle: sangsvane (vinter), knopsvane, grågås, gråstrubet lappedykker, gravand, gråand, pibeand, krikand, skeand, blishøne, vibe, db. bekkasin og rødben. Desuden måske også en tårnfalk omkring fugletårnet. I omgivelserne syd for området løber Lilleå, som er et af Danmarks bedste åsystemer for laksefisk.

Områdets historie

Området har inden dræningsprojekter i det forrige århundrede formentlig bestået af tidvis våde enge med en diffus afstrømning af vand ned til Lilleåen. De lokale i området beretter om, at storken var talrig i området inden dræning og dyrkning af engjorden.

Indtil 2013 var hoveparten af området dyrket med intensiv landbrugsdrift, og kun en mindre del bestod af mindre søer og tør eng.

Favrskov Kommune har som led i vådområdeindsatsen under Vandplan 2010-2015 udarbejdet og i 2013 gennemført et vådområdeprojekt, som har til formål at forbedre miljøet i Randers Fjord ved at mindske tilførslen af kvælstof med 3,6 tons per år. Dræningen i området er afbrudt ved projektgrænsen, og drænvand fra oplandet overrisler engarealerne, så den våde eng genopstår.  Det genskabte vådområde giver samtidig nye levesteder til fugle, planter og smådyr, som er tilknyttet de våde enge.