Nyd udsigten fra fugletårnet i Damsbro Mose

Damsbro Mose ligger på begge sider af Lilleå mellem Søften og Hinnerup i et område med højt grundvandsspejl. I det store moseområde (cirka 30 hektar) findes en mosaik af ekstrem-overgangsrigkær, sumpskov, søer (gamle tørvegrave) og gødsket kultureng.

I 2015 blev projekt ”Damsbro Mose” indviet, herunder fugletårn, træsti hen til tårnet og infotavler om naturpleje, dyr og planter. Målet med projektet var at sætte fokus på naturpleje i området og samtidig give publikum bedre adgang til området. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden, Friluftsrådet, NaturErhvervstyrelsen og Favrskov Kommune.

Sådan kommer du til Damsbro Mose 

Det er muligt at færdes til fods i hele mosens længde på naturstien mellem Hinnerup og Søften. Med hensyn til parkering, så er der en mindre holdeplads på Engdalsvej, 100 meter fra krydset ved Århusvej i Søften. Herfra kan man gå langs med vejen ( et slået spor ) til man kommer til naturstien og træstien, som fører til fugletårnet. Du kan også parkere ved boldbanerne i Søften eller industrikvarteret mellem Hinnerup og Søften.

Dyr og planter

I den sydlige del af mosen er der kraftigt voksende arter som kær-star, top-star, mose-bunke, tagrør, rørgræs, dunhammer, pil og el. Centralt findes et parti langs åen med festgræs. I nogle af de finere partier i mosens nordlige del findes på den vådeste bund butblomstret siv, næb-star, toradet star, sump-kællingetand, kær-tidsel, kær-star, tue-star, almindelig mjødurt, gifttyde, vand-skræppe, langbladet ranunkel, bukkeblad, trævlekrone, engblomme og vinget perikon. På tørrere partier med små tuer findes en spændende lav flora med stjerne-star og stor skjaller. Der er desuden mange Loppe-star og rødbrun kogleaks. På og omkring tuerne findes desuden lancetbladet høgeurt, hjertegræs, tvebo-star, trindstænglet star, kær-trehage, leverurt, maj-gøgeurt samt den sjældne tvebo baldrian.

Mosen er desuden levested for fuglearter som kærsanger, græshoppesanger, nattergal, dobbeltbekkasin, tårnfalk, gærdesanger, tornsanger, løvsanger, sortmejse og lille gråsisken.

Områdets historie

Det åbne moselandskab blev genskabt under 2. Verdenskrig, da man for alvor gravede tørv i området. Ved tørvegravningen fandt man resterne af en kvinde og et lille barn i mosen, som blev dateret til Jernalderen. Der er siden fundet rester af et bopladsområde ved etableringen af Engdalsvej. Ved udgravningen af pladsen viste spor af 5-6 hustomter, flere stenlægninger og gruber fra før-romersk jernalder, samt en brandgrav fra ældre romertid.