Gå en tur langs den gen-slyngede Alling Å.

Alling Ådal er et område med enge, moser og søer og er udpeget som beskyttet natur. 

I 2013 blev et stort naturgenopretningsprojekt indviet i området. For at genskabe den oprindelige natur blev diger udjævnet, dræn afbrudt, å-løbet gensnoet, og der blev udlagt gydegrus. I årene fremover bliver naturen mere fugtig i hele ådalen, og det får mange af engene til at blive til moser, mens de nuværende moser får et mere permanent vandspejl og derfor bliver til sø eller rørskov.

Sådan finder du til Alling Ådal

Der er mulighed for at parkere på sydsiden af Alling Å ved Dyrehavevej – her er der også en flot udsigt over ådalen. Derfra går en vej ned mod ådalen, og på begge sider af vejen er der beskyttet natur - en mosaik af overdrev, enge og moser.

Man kan også komme til området fra nordsiden via Årslev i Randers Kommune; her er der også shelters.

Der er to fugletårne i området: ved Dyrehavevej og ved Mygindvej.

Dyr og planter

Der er flere slags fisk i åen, blandt andet ørred, helt, aborre, skalle, bæklampret og 3-pigget hundestejle. Der findes en bestand af flodkrebs i Alling Å, men i 2005 er der desuden konstateret forekomst af signalkrebs, som er en invasiv art i Danmark. 

Der er mulighed for at finde en del flagermus-arter, blandt andet vandflagermus, langøret flagermus, brunflagermus og sydflagermus. Odderen findes også langs Alling Å. 

I området er der blandt andet registret isfugl, fiskeørn, blå kærhøg, rørhøg, pibe- og sangsvane samt engsnarre. Fremover forventes flere vandfugle i området, herunder ænder, gæs og vadefugle – og så ses den hvide stork også hvert år i området.

Der findes enkelte rigkær i Alling Ådal, som er artsrige plantesamfund. Rigkær er en værdifuld og forholdsvis sjælden naturtype i Danmark. Der ligger blandt andet et rigkær ved Vasen lige nord for Clausholm slot, og her er der blandt andet registreret planter såsom maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt, butblomstret siv, gifttyde, vand-brandbæger, trindstænglet- og nikkende star, leverurt og vinget perikon.

Områdets historie

Der er to fredede fortidsminder i Alling Ådal - Sjellebrostenen samt Clausholm Slot. Derudover indeholder Mygind Skov mange kulturhistoriske spor. 

Sjellebrostenen ligger, hvor landevejen krydser Alling Å i den østlige del, lige nord for Clausholm. Denne sten er en såkaldt maskesten med et troldelignende billede. Den stammer fra Vikingetiden omkring år 1.000, og den har haft til formål at beskytte de vejfartende imod onde kræfter.

Clausholm Slot og park, ligger mellem landsbyen Årslev og Mygind Skov, er et af de ældste og mest karakteristiske barokanlæg i Danmark. Helt tilbage i 1860 havde stedet karakter af et voldsted.