Området

Erhvervsområdet er mod nord afgrænset af jernbanen, mod øst af Vestre Ringvej, mod syd af Brogårdsvej og et eksisterende erhvervsområde og mod vest af det åbne landskab.

Erhvervsområdet Brogårdsvej ligger i den nordvestlige udkant af Hadsten - ca. 2 km fra centrum og blot 7 km fra E45. Lufthavnen i Tirstrup ligger godt 40 km fra området.

Aarhus og Randers ligger henholdsvis omkring 25 og 15 km fra erhvervsområdet.

Der er tog- og busforbindelser til Hadsten fra Aarhus, Randers, Bjerringbro, Hammel og Hinnerup.

Økonomi

Vejledende pris er 100 kr pr. m² ekskl. moms og ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag. Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad. Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.

Hvad må man bygge?

Arealet er omfattet af Lokalplan 146.

Arealet er udlagt til bebyggelse til industri (herunder håndværksvirksomhed), lager, entreprenør- og oplagsvirksomhed, indenfor kommuneplanens miljøklasse 2-4. 

Grundene være min. 2.500 m² - bebyggelsesprocenten er på 50.

Varmeforsyning - præcisering af lokalplanens foreskrift

Lokalplan 146 foreskriver, at der er tilslutningspligt til naturgas. Da der nu er adgang til fjernvarme i området, gælder tilslutningspligten ikke specifikt naturgas, men blot kollektiv varmeforsyning. Der er dog ikke aftagepligt, men udelukkende pligt til at betale tilslutningsafgift og faste årlige afgifter til varmeværket. Dette er gældende, medmindre køber vælger at opføre lavenergibyggeri. 

Værd at vide

Jordbundsforhold og jordforurening
Favrskov Kommune påtager sig intet ansvar for grundens jordbundsforhold og jordforurening på grunden, og I har som køber har intet krav på at få dækket eventuelle udgifter som følge heraf til udbedringer, forbedringer eller lignende herunder udgifter til pilotering, fundering, sandpude, ekstra sokkel, bortkørsel af overskydende jordmaterialer, fremskaffelse af ekstra muld m.v.

Jordbundsforholdene kan have stor betydning for økonomien ved erhvervsbyggeri. Vi anbefaler, at der udføres boreprøver i overensstemmelse med det påtænkte byggeri.

Byggemodning
Favrskov Kommune udfører og bekoster i henhold til projektbeskrivelsen for udstykningen samtlige veje og stier i udstykningsområdet som del af byggemodningen.

Se øvrige vilkår for byggemodning i standardkøbsaftalen for erhverv, pkt. 9.

Endelig handel og betaling af købesum
Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen, modtager du digitalt en faktura til betaling på 10 procent af grundens pris. Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Læs øvrige vilkår i vores standardkøbsaftale.

Prisen er angivet i kr. pr. m² ekskl. moms og ekskl. kloakbidrag og øvrige tilslutningsbidrag.

Der skal betales tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² matrikulært areal efter Favrskov Forsynings til en hver tid gældende takst blad. Tilslutningsbidrag til forsyning betales af køber udover købesummen. I kan få oplyst gældende takster hos de enkelte forsyningsselskaber.

Spørgsmål og interesse
Har du spørgsmål til en grund, eller ønsker du en dialog med henblik på et køb, så kontakt Køb & Salg-afdelingen i Favrskov Kommune på grundsalg@favrskov.dk.

Når I har købt og er klar til at bygge
Der er i Favrskov Kommune nedsat en erhvervssektion, som er klar til at hjælpe og vejlede virksomheder, der ønsker at bygge nyt eller udvide. Læs mere om erhvervssektionen.

Brogårdsvej 36
Ledig
Lokalplan 146
Areal
4.947 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Brogårdsvej 30
Solgt
Lokalplan 146
Areal
4.894 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Brogårdsvej 30
Solgt
Lokalplan 146
Areal
1.599 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Brogårdsvej 30
Solgt
Lokalplan 146
Areal
614 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Brogårdsvej 32
Solgt
Lokalplan 146
Areal
3.965 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.
Brogårdsvej 32
Solgt
Lokalplan 146
Areal
1.978 m²
Pris pr. m² (ekskl. moms)
100 kr.