Udsolgt

Der er pt. ikke flere ledige byggegrunde i Voldum.
 

Om Møllebækken

Grundene ligger i den vestlige ende af byen tæt på friskole, indkøb og Voldumhallen.
Parcellerne ligger i klynger af fire boliger med hver sin vendeplads. Der er etableret et fælles friareal mod nord med stiforbindelse til regnvandsbassin og Revens Møllebæk.

Landskabet omkring byen er hovedsageligt dyrkede marker og områder med skov, som giver rig mulighed for såvel vandre-, løbe- og cykelture. Skader Å og Revens Møllebæk løber tæt ved Voldum og bidrager også til en spændende natur omkring byen.

Børnepasning, skole og fritid
Møllebækken ligger dejligt tæt på Voldumhallen og Voldumegnens Friskole med årgange til og med 9. klasse samt SFO.

Nærmeste folkeskoler er Hadbjerg skole (6 km) og Hadsten Skole (9 km). Der er gratis kørsel med skolebusser.

Voldum har flere gode pasningsmuligheder - herunder både dagplejere og integreret institution.

De nærmeste ungdomsuddannelser er placeret i Hadsten – Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium og Hadsten Højskole.

Ved siden af friskolen ligger Voldum Hallen, som danner rammen om byens idrætsliv. Voldum Hallen har både udendørs tennisanlæg, motionscenter og mange indendørs idrætstilbud. Hallen bliver også flittigt brugt til diverse arrangementer – blandt andet diverse udstillinger, halfester, kursus- og mødeaktiviteter. 

Dertil har Voldum også en lokal købmand og et pizzaria.

Varmeforsyning og tilslutning
Der er individuel varmeforsyning på boliggrundene i Møllebækken. Udgifterne hertil, herunder eventuelle tilslutningsafgifter er sælger uvedkommende.

Mulighed for opførelse af dobbelthus
På Møllebækken 1, 3, 5 og 7 er der mulighed for opførelse af enten et parcelhus eller et dobbelthus. Den anførte grundpris er beregnet ud fra opførelse af et parcelhus. Såfremt en af de fire grunde sælges til opførelse af dobbelthus tillægges grundprisen ca. 50 %. Kontakt Køb og Salg for nærmere oplysninger herom. Vi gør opmærksom på, at hvis en grund købes til parcelhusprisen, kan der ikke efterfølgende opføres et dobbelthus.

Værd at vide

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering og byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Svar inden for fire dage
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. Grunden vil derfor blive udbudt offentligt til salg. Grunden kan ikke reserveres før eller under et udbud.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Møllebækken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon. Afgiften skal betales til det
 • forsyningsselskab, der står for dækningen af området.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et
 • kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Eventuelle jordbundsprøver – ud over den som kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommune, Køb og Salg – senest på den 6. hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Når du har fundet den helt rigtige grund kontakter du Køb & Salg.

Det kan du gør pr. mail - grundsalg@favrskov.dk.

Du skal oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • Mail-adresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen modtager du digitalt, faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet.

Møllebækken 1
Solgt
Areal
890 m²
Minimum pris (inkl. moms)
415.000 kr.
Møllebækken 2
Solgt
Areal
905 m²
Minimum pris (inkl. moms)
415.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
415.000 kr.
Møllebækken 3
Solgt
Areal
1.130 m²
Minimum pris (inkl. moms)
420.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
420.000 kr.
Møllebækken 4
Solgt
Areal
910 m²
Minimum pris (inkl. moms)
425.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
425.000 kr.
Møllebækken 5
Solgt
Areal
1.023 m²
Minimum pris (inkl. moms)
435.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
435.000 kr.
Møllebækken 6
Solgt
Areal
989 m²
Minimum pris (inkl. moms)
500.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
500.000 kr.
Møllebækken 7
Solgt
Areal
888 m²
Minimum pris (inkl. moms)
450.000 kr.
Møllebækken 8
Solgt
Areal
956 m²
Møllebækken 9
Solgt
Areal
721 m²
Minimum pris (inkl. moms)
425.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
425.000 kr.
Møllebækken 10
Solgt
Areal
755 m²
Minimum pris (inkl. moms)
450.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
450.000 kr.
Møllebækken 11
Solgt
Areal
869 m²
Minimum pris (inkl. moms)
445.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
445.000 kr.
Møllebækken 12
Solgt
Areal
866 m²
Minimum pris (inkl. moms)
485.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
485.000 kr.
Møllebækken 13
Solgt
Areal
928 m²
Minimum pris (inkl. moms)
200.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
200.000 kr.
Møllebækken 14
Solgt
Areal
1.141 m²
Møllebækken 15
Solgt
Areal
883 m²
Minimum pris (inkl. moms)
500.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
500.000 kr.
Møllebækken 16
Solgt
Areal
1.071 m²
Minimum pris (inkl. moms)
540.000 kr.
Salgspris (inkl. moms)
540.000 kr.