Om Kornmarken

I den sydvestlige del af Hammel udbyder kommunen nu 29 nye spændende boliggrunde. som bl.a. giver mulighed for sydvestvendte haver med udsigt over grønne områder. Grundene er omfattet af lokalplan 324.

De 29 grunde udgør 1. etape af et nyt stort lokalplanområde med plads til i alt 180-200 boliger. Lokalplanområdet vil over årene etapevist blive udviklet mod nord, men der vil fra start være anlagt stiforbindelse til skole m.v.

På længere sigt vil Kornmarken blive en del af en helt ny bydel i Hammel - hvor forskellige boligtyper, grønne områder, boldbaner, institutioner mv. vil vokse op.

Børnepasning, skoler og fritid

Fra udstykningen er der via stisystemet omkring 500 meter til den integrerede institution Grævlingehulen. Børnehaven Søndervang ligger ved Søndervangsskolen med SFO - knap 2 km fra udstykningen.

Derudover kan kommunen tilbyde dagpleje, andre børnehaver, vuggestuer, skoler og friskoler. I Hammel ligger desuden Frijsenborg Efterskole.

Transport og trafik

Nær biblioteket ligger rutebilstationen, hvorfra der er busser til bl.a. Aarhus, Randers, Silkeborg og Bjerringbro/Viborg.

Der er fra grundene mindre end 1 km til Viborgvej A26 og ca. 15 km til motorvej E45. Til Aarhus er der ca. 25 km, til Randers ca. 30 km, til Silkeborg 25 km og til Viborg ca. 41 km.

Varmeforsyning og tilslutning
Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme er inkluderet i grundprisen.

 

Værd at vide

Hos Favrskov Kommune kan alle potentielle købere af en byggegrund til opførsel af bolig benytte sig af muligheden for at reservere en grund i 30 dage. 

Det giver dig tid til at undersøge relevante forhold som fx finansiering og byggetekniske forhold, inden du køber.

Det er gratis at reservere en grund.

Herunder kan du læse vilkårene:

Hvordan reserverer jeg?
Hvis du vil reservere en grund, skal du sende en mail til grundsalg@favrskov.dk med følgende information:

 • Dit fulde navn
 • Din nuværende adresse
 • Dit telefonnummer
 • Hvilken grund du ønsker at reservere

Reservationen er først gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra os.

Varighed
Reservationen vil som udgangspunkt gælde i maksimalt 30 dage. Det er forudsat, at 30 dage er tid nok til at undersøge relevante forhold. Hvis du har en konkret begrundelse for, at 30 dage ikke er nok til at undersøge bestemte forhold, kan reservationen muligvis forlænges.

Svar inden for fire dage
Modtager Favrskov Kommune et købstilbud fra anden side, har du en frist på fire kalenderdage til at meddele kommunen, om du ønsker at udnytte reservationen og dermed købe grunden. Fristen bliver regnet fra datoen, hvor du skriftligt bliver bedt om at tage stilling. 

Ophør af reservation
Reservationen ophører, hvis Favrskov Kommune modtager et væsentligt højere købstilbud på grunden. Et væsentligt højere bud indikerer, at markedsprisen er højere end den annoncerede pris. Kommunen er i henhold til lovgivningen forpligtet til at sælge til markedsprisen. Grunden vil derfor blive udbudt offentligt til salg. Grunden kan ikke reserveres før eller under et udbud.

Favrskov Kommune kan på ethvert tidspunkt i reservationsperioden bede dig tage stilling til, om du ønsker at købe grunden.

Når du køber en boliggrund af Favrskov Kommune er grunden altid byggemodnet og afsat i marken. Kommunen har i forbindelse med byggemodningen foretaget jordbundsundersøgelser af grundene (én boring pr. grund). 

Når du køber en grund på Kornmarken, er der i grundprisen indregnet følgende udgifter til forsyning:

 • Tilslutningsbidrag til kloak- og renseanlæg
 • Tilslutningsbidrag til el-forsyning
 • Hovedanlægs-, forsynings-, og stikledningsbidrag til vandforsyning
 • Investerings- og tilkoblingsbidrag til fjernvarme
 • Tilslutningsbidrag til fællesantenneanlæg

Der er en række udgifter, som ikke er indregnet i grundprisen, og som du derfor selv skal betale:

 • En tilslutningsafgift og stik til fællesantenne, internet/fiberbredbånd og telefon.
 • Forsyningsanlæg og forsyningsledninger af enhver art på grunden. Det gælder også ledningsføring fra et kabelskab til grundens skel, når kabelskabet ikke er placeret i grundens skel.
 • Kloaksystemet inden for det solgte areals skel.
 • Samtlige stikledninger på grunden. Også vandstik fra målerbrønd til hus.
 • Eventuelle jordbundsprøver – ud over den kommunen har betalt for.

Langt de fleste byggefirmaer er bekendte med flere af disse punkter, og ofte håndterer og varetager for dig som eventuel bygherre.

Købsaftalen
En købsaftale er på vilkår, som er godkendt af Favrskov Byråd. Det betyder, at det ikke er muligt at forhandle og dermed ændre vilkårene i forbindelse med køb af en boliggrund.

Fortrydelsesret
Du har som køber en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det er 6 hverdage regnet fra den dag aftalen indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold.

Hvis du skulle fortryde, skal din skriftlige meddelelse om fortrydelsen derfor være modtaget af Favrskov Kommune, Køb og Salg – senest på den 6. hverdag efter den dato, hvor aftalen blev indgået. Ved beregningen af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og grundlovsdag. Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra kommunen, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Byggefrist, udstykning og videresalg
Som køber forpligter du dig til at begynde opførelsen af et byggeri på ejendommen inden to år fra overtagelsesdagen. Byggeriet skal stå færdigt inden tre år fra overtagelsesdagen.

Videresalg, herunder enhver form for udstykning, kan ikke finde sted uden Favrskov Kommunes samtykke, før der står et færdigt byggeri på grunden.

Kommunens tilbagekøbsret
Favrskov Kommune har en ret - men ikke en pligt - til at købe grunden tilbage, hvis købsaftalen misligholdes.

Ønsker du at videresælge en ubebygget grund, har kommunen endvidere en ret - men ikke en pligt - til at tilbagekøbe grunden. Hvis kommunen ikke ønsker at købe grunden tilbage, har du ret til at videresælge grunden til anden side - kommunen skal dog godkendes såvel køber som salgspris. Salgsprisen kan forventes godkendt, når denne ikke overstiger den oprindelige købesum med et tillæg på 10% for hvert fuld år, du har ejet grunden.

Når du har fundet den helt rigtige grund kontakter du Køb & Salg.

Det kan du gør pr. mail - grundsalg@favrskov.dk.

Du skal oplyse:

 • Navn på køber(ne)
 • Adresse
 • Tlf.nr.
 • Mail-adresse
 • Dit ønske til overtagelsesdag (den 1. i måneden - senest tre måneder efter aftalens indgåelse)

Vi udarbejder en købsaftale, som du modtager digitalt til underskrift. Når du har underskrevet købsaftalen modtager du digitalt, faktura til betaling på 10 procent af grundens pris.

Restkøbesum og den halve tinglysningsafgift betales via tilsendt faktura på overtagelsesdagen.

Har du spørgsmål til købsaftalens indhold, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte Køb & Salg.

Vi sørger for, at handlen bliver tinglyst digitalt, når hele købesummen er betalt. På www.tinglysning.dk skal du med din Nem-id skrive under på skødet

Jordbund på Kornmarken

Efter byggemodningen er der reguleret med jord på følgende grunde: Kornmarken  7, 17, 49, 51, 53 og 55. Jordreguleringen er foretaget for at hæve koten, der må bygges i.

Der er taget højde for dette i den angivne mindstepris. Du kan se, hvor meget jord der er reguleret med her.

Kornmarken 7
Reserveret
Areal
972 m²
Minimum pris (inkl. moms)
562.300 kr.
Kornmarken 1
Solgt
Areal
978 m²
Minimum pris (inkl. moms)
713.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
713.500 kr.
Kornmarken 3
Solgt
Areal
1.000 m²
Minimum pris (inkl. moms)
692.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
692.900 kr.
Kornmarken 5
Solgt
Areal
1.173 m²
Minimum pris (inkl. moms)
702.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
702.500 kr.
Kornmarken 9
Solgt
Areal
940 m²
Minimum pris (inkl. moms)
705.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
705.900 kr.
Kornmarken 11
Solgt
Areal
892 m²
Minimum pris (inkl. moms)
697.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
697.900 kr.
Kornmarken 13
Solgt
Areal
892 m²
Minimum pris (inkl. moms)
697.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
697.900 kr.
Kornmarken 15
Solgt
Areal
905 m²
Minimum pris (inkl. moms)
698.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
698.900 kr.
Kornmarken 17
Solgt
Areal
847 m²
Minimum pris (inkl. moms)
597.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
597.900 kr.
Kornmarken 19
Solgt
Areal
857 m²
Minimum pris (inkl. moms)
722.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
722.900 kr.
Kornmarken 21
Solgt
Areal
860 m²
Minimum pris (inkl. moms)
722.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
722.900 kr.
Kornmarken 23
Solgt
Areal
933 m²
Minimum pris (inkl. moms)
729.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
729.500 kr.
Kornmarken 25
Solgt
Areal
976 m²
Minimum pris (inkl. moms)
738.100 kr.
Salgspris (inkl. moms)
738.100 kr.
Kornmarken 27
Solgt
Areal
0 m²
Minimum pris (inkl. moms)
673.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
673.900 kr.
Kornmarken 29
Solgt
Areal
908 m²
Minimum pris (inkl. moms)
724.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
724.500 kr.
Kornmarken 31
Solgt
Areal
1.197 m²
Minimum pris (inkl. moms)
782.300 kr.
Salgspris (inkl. moms)
782.300 kr.
Kornmarken 33
Solgt
Areal
0 m²
Minimum pris (inkl. moms)
679.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
679.500 kr.
Kornmarken 35
Solgt
Areal
943 m²
Minimum pris (inkl. moms)
731.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
731.500 kr.
Kornmarken 37
Solgt
Areal
0 m²
Kornmarken 39
Solgt
Areal
882 m²
Minimum pris (inkl. moms)
647.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
647.900 kr.
Kornmarken 41
Solgt
Areal
882 m²
Minimum pris (inkl. moms)
697.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
697.900 kr.
Kornmarken 43
Solgt
Areal
0 m²
Kornmarken 45
Solgt
Areal
894 m²
Minimum pris (inkl. moms)
697.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
697.900 kr.
Kornmarken 47
Solgt
Areal
890 m²
Minimum pris (inkl. moms)
697.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
697.900 kr.
Kornmarken 51
Solgt
Areal
901 m²
Minimum pris (inkl. moms)
373.100 kr.
Salgspris (inkl. moms)
373.100 kr.
Kornmarken 53
Solgt
Areal
903 m²
Minimum pris (inkl. moms)
398.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
398.500 kr.
Kornmarken 55
Solgt
Areal
905 m²
Minimum pris (inkl. moms)
398.900 kr.
Salgspris (inkl. moms)
398.900 kr.
Kornmarken 57
Solgt
Areal
908 m²
Minimum pris (inkl. moms)
699.500 kr.
Salgspris (inkl. moms)
699.500 kr.